Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Standartları

0%
*Bu yazı tahmini 6 dakika 26 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli Üyelerimiz,

26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 6225 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 inci Maddenin birinci bendinde “Bu Maddenin yayımı tarihi itibariyle, sağlık kuruluşlarında psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.” hükmü yer almıştır. İlgili yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından iki sınav yapılmıştır. Türk Psikologlar Derneği, bu sınavın hem usulüne uygun olmaması (eğitim olmadan sınav olması) hem de birçok hak kaybına yol açması nedeniyle süreci yargıya taşımaya karar vererek, T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm ülke valiliklerine dağıtılan 19.04.2012 tarih ve 3336 sayılı yazının tüm sonuçlarıyla iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile 15.06.2012 tarihinde dava açmıştır.

Sağlık Bakanlığı 2014 yılının Kasım ayında konu ile ilgili bir komisyon kurulmasına karar vermiş ve Türk Psikologlar Derneği’nden bir temsilciyi de komisyonda yer almak üzere davet etmiştir. Derneğimiz sürecin hak ihlallerini engelleyecek, nitelikli bir eğitim içeriği hazırlanacak şekilde yürütülmesi açısından komisyonda yer alma davetini kabul etmiş ve Kasım 2014’ten bu yana yapılan komisyon toplantılarına katılım sağlamıştır. İlgili standartların hazırlanmasında derneğimize özellikle test eğitimleri ile ilgili bölümün hazırlanması görevi verilmiş ve derneğimiz bu konudaki görüşlerini bakanlığa iletmiştir. Devam eden tüm toplantı ve çalışmalarda toplam eğitim süresi yaklaşık olarak 400 saat olarak tasarlanmış ve lisans sonrası sağlık kurumlarında hem çocuk hem yetişkin alanda çalışacak bir psikoloğun ihtiyaç duyacağı tüm eğitimleri kapsaması amaçlanmıştır. Ayrıca bu eğitimin bakanlık tarafından ücretsiz olarak verileceği bilgisi,  bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan meslektaşlarımıza herhangi bir maddi külfet getirmeyecek olması açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ilgili standartları 28.12.2015 tarihinde yayınlamıştır. Bazı sosyal medya kanallarında ve derneğimize gelen e-postalarda eğitimin süresinin 60 saat olduğuna dair bilgiler paylaşılmaktadır.

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-100896/h/psikolojinin-tibbi-uygulamalari-sep-standartlari.pdf 

Yukarıdaki belgeden de izlenebileceği gibi, eğitimin süresi 160 saat teorik ve 320 saat alan uygulaması olmak üzere toplam 480 saattir.

Türk Psikologlar Derneği olarak ilk çıkan yönetmeliğe dava yolu ile itiraz edilmesine karşın son çıkan standartların hazırlanmasında yer alınması kararımız aşağıda yazılı olan gerekçelerle olmuştur:

1. Söz konusu eğitim programının özellikle üyelerimizden gelen eğitim taleplerinin karşılanmasına hizmet sağlayacak olması,

2. Söz konusu eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanacak içeriğe katkı sağlamanın amaçlanması,

3. Psikologların mesleki bilgi ve becerilerine katkı sağlamasının amaçlanması,

4. Söz konusu eğitimlerde eğitimi verecek personel arasında psikiyatristlerin yanı sıra mesleki deneyimi olan psikologların da yer almasının sağlanması,

5. Söz konusu eğitimin sadece psikologlara verilmesinin sağlanması,

6. Eğitim süresinin nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim olacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması,

7. Klinik psikologların unvan haklarının korunması için ilgili eğitim sonucunun bir unvan kazandırmasının önüne geçilmesinin sağlanması.

Türk Psikologlar Derneği olarak yukarıdaki hususların güvence altına alınması konusundaki öneri ve görüşlerimizin ilgili standartlara yansıtılmış olduğunu görmekteyiz. Sürecin uygulama kısmı ile ilgili tüm yetki, görev ve sorumluluk Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde olmakla birlikte ihtiyaç duyulduğunda dernek olarak uygulama kısmında da destek sunmaya hazır olduğumuzu ve ayrıca uygulamalar sırasında yaşanacak olumsuz durumlar ya da her türlü hak kayıplarının da takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz. Bu bağlamda çalıştığı kurumda uygulama yapılan/yapılacak olan meslektaşlarımızın konu ile ilgili bilgileri ve gözlemlerini bizlerle paylaşmasını rica ederiz.

 

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.