Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE (bundan sonra Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE olarak anılacaktır.) tarafından https://www.psikolog.org.tr (bundan sonra Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE Web Sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan İşbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğü doğrultusunda sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan yükümlülüklere uygun olarak hazırlanmıştır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dâhil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumlusu sıfatıyla yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlamıştır.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme ve değişiklik  yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ ve VERİ SORUMLUSU
  1. KİŞİSEL VERİ

KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti,  kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgâh/teslimat adresi,  telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, kişisel verilerin isleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusu Türk Psikologlar Derneğidir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE tarafından kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;

 1. Hizmet alan memnuniyetine ilişkin aktivitelerinin planlanması veya icra edilmesi,
 2. Pazarlama süreçlerinin ve pazar araştırma faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 3. Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası,
 4. Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası,
 5. Hizmet alan taleplerinin veyahut şikâyetlerinin takibi,
 6. Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 7. Dernek faaliyetlerinin dernek prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası ve güvenliğinin temini,
 8. Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 9. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 10. Promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin planlama ve icrası.

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE web sitesine erişim sağlandığında sitede yer alan “Etik İhlaller” ve “Sahte Psikolog Bildirimleri” bölümleri ile “İletişim” sayfalarına siz değerli ziyaretçilerimiz veya üyelerimizin bizlerle iletişime geçebilmek için cep telefon numaranızı veya e- posta adresinizi özgür iradeniz ile yazarak doldurmanız ve bizlere ileterek paylaşmanız halinde telefon numaranız ve ayrıca e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. İşlenen kişisel veriler, sizlerle iletişim kurma, sizleri reklam ve kampanyalardan haberdar etme amaçları ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE web sitesine online sistem üzerinden üyelik bilgilerinin doldurularak, ilgili kısımda yer alan “Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik ve Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni’ni Okudum, Kabul Ediyorum” kutucuğunu özgür iradesi ile işaretlemesi ve bu sürecin ardından üyelik işleminin gerçekleştirilmesi halinde üye olan ilgili kişinin mesafeli satış sözleşmesi, tüketici sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerin kurulması ve ifası ile ilgili olan kişisel verileri Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE tarafından işlenmekte, kaydedilmekte, saklanmakta ve depolanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamda otomatik olarak işlenmektedir. Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 4. İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

 

 1. VERİ GÜVENLİĞİ

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmaları oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,  kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurula bildirerek, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde,  Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE bu durumu en kısa sürede ilgilisine yazılı olarak veya kayıtlı e-posta adresine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; 

 1. Türk Psikologlar Derneğinin yetkili organlarının görevini yerine getirebilmesi amacıyla gerekli gördüğü ve karar bağladığı üçüncü kişilere;
 2. Bildirim, haber, tebliğ, ihtar ve benzeri amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki postalama, kargo, kurye firmalarına;
 3. Ulusal ve kurum içi mevzuat hükümleri doğrultusunda kamu otoritesine;

aktarılabilecektir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE’ a başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır. Bu haklar kapsamında talepleriniz Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE’e başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. İlgili Kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE’e iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı 6. maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE’ a yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;

 1. Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi 100. Yıl Mah. Fethiye Sk. 5/1 Çankaya Ankara Türkiye adresine gönderilebileceği gibi noter kanalıyla veya bilgi@psikolog.org.tr mail adresine de iletebilecektir.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ilgili Tebliğin 8. maddesi uyarınca 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

 

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti oranında olacaktır.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda veri sorumlusu talebe ilişkin cevabını, kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereği yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde (30 gün) başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

Başvurunun Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE’ un hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

 

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin ve web sitemize üye olan üyelerimizin, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ve reklam portföyü sunma, ziyaretçiler ile üyelerimizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve böylelikle siteden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak adınadır.

 

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE web sitesi üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmakta olup,  üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler siz ziyaretçilerimizin gezinme bilgilerini toplamakta ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bilgilerinizi kullanarak sizi yönlendirme işlevine yöneliktir.

 

Çerezlerin Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE web sitesinde kullanıldığına ilişkin olarak, ziyaretçilerimizin web sitesine erişim sağlaması halinde sitenin alt kısmında “Alışveriş deneyiminizi ve internet sitemizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz.” metninin yazılı olduğu küçük bir kutusu çıkmakta ve böylelikle çerez kullanımına ilişkin ziyaretçilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu metin kutusunu hür iradenizle kapatmanız halinde çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve çerez kullanımını kabul ettiğiniz tarafımızca varsayılmaktadır. Her ne kadar bu hususta hür iradenizle çerez kullanımını kabul etmiş olsanız dahi internet sağlayıcınız aracılığı ile çerez kullanımından çıkma hakkınız her zaman mevcuttur. Ancak çerez kullanımının kaldırılması halinde web sitemizi düzgün görüntüleyemeyeceğinizi ayrıca belirtmek isteriz.

 

 1. GÜNCELLEME PERİYODU

Türk Psikologlar Derneği BURSA ŞUBE’in ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapılarak yayınlanacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni ilgili kişi tarafından “Okudum, Kabul Ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile yürürlüğe girer.

Son güncelleme: 23/02/2021
>